กรุณาเลือกภาควิชาที่ท่านต้องการสมัคร

เว็บไซต์นี้ปิดการรับสมัครฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยแพทย์ทุกท่านสามารถเข้าสมัครแพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด ในเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ http://med.mahidol.ac.th/graded/ หัวข้อ สมัครแพทย์ Resident & Fellow
   
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
สำนักงานศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน
ภาควิชารังสีวิทยา