ข่าวประกาศ

เล่าสู่การฟัง...บางส่วน บางมุมมอง จากเสวนา..ใครจะนำรามาธิบดี เมื่อ 1 สิงหา 2551

 
Picture of อ.นพ.ศักดา อาจองค์
ตอบ: เล่าสู่การฟัง...บางส่วน บางมุมมอง จากเสวนา..ใครจะนำรามาธิบดี เมื่อ 1 สิงหา 2551
by อ.นพ.ศักดา อาจองค์ - Thursday, 14 August 2008, 1:46 PM
 

41. การกำหนดเงินเดือน สาย ก 1.3 สาย ข,ค 1.2 คิดจากพื้นฐานอะไร เมื่อก่อนเคยคิดกำหนด 1.5,1.3

ตอบ ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้กำหนดและคำนวณ  ซึ่งมีแนววิธีคิดในเรื่องของน้ำหนักงาน
        ค่าของงาน และปัจจัยหลายอย่าง

42. ข้าราชการสาย ข. ที่มีตำแหน่งผู้ชำนาญการ ถ้าออกเป็นพนักงานมหาลัย จะยังคงได้ตำแหน่ง
       ผู้ชำนาญการอยู่หรือไม่

ตอบ น่าจะได้ตอนนี้ยังไม่มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เป็นทางการ

43. ยื่นเรื่องขอออกนอกระบบ เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 51 เงินเดือนเดือนนี้โดนตัด พตส.ไป

ตอบ ยังได้เหมือนเดิม เพียงแต่ที่โดนตัดไปเนื่องจากไม่ได้เป็นข้าราชการแล้ว จึงไม่สามารถเอาเงินของรัฐมาจ่ายได้
       ต้องใช้เงินรายได้คณะฯมาจ่ายแทน แต่สำหรับกลุ่มพนักงานที่ต้องใช้เงินรายได้คณะฯ จ่ายนั้นอยู่ในกระบวนการจัดสรรเงินของคณะฯ
       เมื่อคณะฯจัดสรรงบประมาณเสร็จแล้วก็จะเบิกจ่ายย้อยหลังให้ครบนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนเป็นพนักงานฯ

44. เงินบำนาญ จะให้เพิ่มในแต่ละเดือน? หรือได้เฉพาะเงินที่เพิ่มขึ้นในข้อกำหนด หรือ เงินบำนาญจะได้หลังเกษียณ
      (เพราะปกติเงินบำนาญจะให้หลังเกษียณ)

ตอบ เงินบำนาญไม่เพิ่ม จะได้เพิ่มเฉพาะเงินเดือน  เงินบำนาญมีสิทธิได้รับ

45. ขอทราบวิธีคำนวณอัตราเงินเดือนที่เพิ่มเป็นเท่าที่ชัดเจน เช่น เงินเดือน 17,000 เพิ่ม 1.2 เท่า
       เป็น 20,000 เศษๆ หรือ เป็น 30,000 เศษๆ


ตอบ 20,400 บาท (17,000 x 1.2)

46. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยจะเริ่มให้สมัครได้เมื่อไร

ตอบ อยู่ระหว่างการทำระเบียบ ข้อบังคับ

47. พนักงานมหาวิทยาลัยที่เลือกรับบำนาญต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนไหนบ้าง

ตอบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

48. ในกรณีที่ยังไม่ปลี่ยนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเดือน ต.ค. 51 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 ปีแล้ว
       เห็นว่าพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับผลประโยชน์ดีจะสามารถออกราชการรับบำนาญได้หรือไม่
       (ถ้าอายุราชการยังไม่ถึง 25ปี)


ตอบ ได้ถ้าอายุงาน 9 ปี 6 เดือน

49. พนักงานมหาวิทยาลัยที่รับบำนาญสามารถลาเรียนได้เมื่อไร (กี่ปีหลังจากเป็นพนักงานหรือลาได้ทันที) (ลาได้หรือไม่)

ตอบ รอดูข้อบังคับของมหาวิทยาลัยยังไม่กำหนดรายละเอียดในประเด็นนี้

50. ผู้ที่ทำเรื่องขอแต่งตั้งให้เป็น ผู้ชำนาญการ (ระดับ 7-8) แต่ยังไม่ได้คำสั่งแต่งตั้งจากทางมหาวิทยาลัย ถ้าออกเป็นพนักงานฯ จะได้เงินประจำตำแหน่งหรือไม่
      (หากได้รับแต่งตั้งภายหลังการออกเป็นพนักงานฯ) หรือควรรอให้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เรียบร้อยก่อน

ตอบ 1. เงินชำนาญการได้เหมือนข้าราชการ
        2. ยืนเรื่องขอชำนาญการแล้วหากผลงานผ่านประเมินจะได้รับแต่งตั้งย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 
            มหาวิทยาลัยได้รับเรื่อง

51. ถ้าเปลี่ยนสภาพจากข้าราชการเป็นพนักงามหวิทยาลัยหลัง 17 ต.ค. 51 ไม่ต่อ กบข.
      และเลือกรับบำนาญ ในส่วนของ กบข. ได้รับเงินทุกช่อง(เงินประเดิม เงินชดเชย) หรือไม่


ตอบ ได้

52. พนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณครบ 60 ปี แล้วจะได้เงินอะไรบ้างหรือไม่เพราะไม่มีบำเหน็จหรือบำนาญเหมือนข้าราชการ

ตอบ  เงินชดเชย+เงินกองทุน(ถ้าสมัคร)

53. สวัสดิการต่างๆ หลังการออกนอกระบบแล้วครอบคลุมถึง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้หรือไม่ (พราะไม่เห็นผู้บริหารกล่าวถึงบุคลากรกลุ่มนี้)

ตอบ  สวัสดิการรักษาพยาบาลลด % รวมถึงบุคลากรทุกประเภท

54. คนที่กำลังจะขอเลื่อนระดับ (C)  ควรจะออกนอกระบบหรือไม่ หรือรอให้กระบวนการเลื่อนระดับเสร็จสิ้นไปแล้ว

ตอบ  ควรเลื่อนระดับให้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยระบบใหม่ 
         เพื่อนำฐานเงินเดือนที่ได้ปรับไปเป็นฐานคำนวณเงินเดือนของพนักงานฯ

55. กรณี สาย ค. ที่เป็นหัวหน้างานที่ได้รับเงินตำแหน่ง 3,000 บาท/เดือน เมื่อออกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยยังได้หรือไม่

ตอบ เงินค่าตอบแทนจากรายได้คณะฯยังคงได้เหมือนเดิม (ถ้าคณะฯ ไม่เปลี่ยนนโยบาย)

56. ข้าราชการที่บรรจุไม่ครบ 9 ปี 6 เดือน ที่ทางคณะฯกำหนดไม่ออกนอกระบบ ไม่ทราบว่าทางคณะฯจะมีนโยบายอันใดรองรับ
       สำหรับเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่อยู่ในข่าย เช่น ถ้าออกหลังจากนี้จะได้รับสิทธิเงินบำนาญตามที่ข้าราชการรุ่นแรกออกได้รับหรือเปล่า

ตอบ  อายุงานไม่ถึง 9 ปี 6 เดือน มีสิทธิได้รับบำเหน็จ หากต้องการรับบำนาญต้องรออายุราชการ
         ครบ 9 ปี 6 เดือน

57. ข้าราชการที่ออกเป็นพนักงานระบบใหม่ โดยไม่ออกจากกบข. ได้เงินเดือนเท่าไร  และได้รับบำนาญหรือไม่

ตอบ ไม่ออกจาก กบข. เงินเดือนได้เท่าเดิมที่รับจากทางราชการ และไม่มีสิทธิได้รับบำนาญ