ข่าวประกาศ

การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล ( MU e-Learning)

 
Picture of อ.นพ.ศักดา อาจองค์
การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล ( MU e-Learning)
by อ.นพ.ศักดา อาจองค์ - Friday, 8 August 2008, 11:54 AM
 

การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล ( MU e-Learning)
รศ.ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง
ผอ.สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. เชียงใหม่
และ ผศ.ดร.นพดล เผ่าสวัสดิ์

LMS
SI

1. ความชัดเจนของนโยบาย : มีแนวโน้มจะใช้ Moodel ซึ่งเป็น open source ฟรี ซึ่งขณะนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี ใช้มาประมาณ 2 ปี ใน Website KM และ Emergency และมีแนวโน้มจะนำร่องต่อไปอีกสองภาควิชาคือศัลยศาสตร์ และกุมารเวชศาสตร์ ในอดีตที่ใช้ได้ประสบความสำเร็จ แบบ complement เลย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระดับ undergraduate ที่ ศิริราช ใช้แบบ supplement ร่วมกับการเรียนการสอนและการจัดการรายภาควิชา
2. ความพร้อมขององค์กร : infrastructure หรือความต้องการพื้นฐานทาง IT พอหรือไม่ เช่นจำนวนคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ความรู้ของผู้ใช้ เป็นต้น
3. ทิศทางน่าจะใช้เป็นรูปแบบเดียวกันสูง
4. น่าจะมีหน่วยงานเฉพาะมารับผิดชอบ เพื่อให้พัฒนาไปสู่ความสำเร็จ และต่อเนื่อง
5. ในอนาคตสามารถนำมาบริหารจัดการรายภาควิชา KM E-learning และอื่น ได้อีกมาก