ข่าวประกาศ

กิจกรรมเปิดบ้าน RAMA KM และการสร้างเสริมสุขภาพ

 
Picture of หนูน้อย ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเปิดบ้าน RAMA KM และการสร้างเสริมสุขภาพ
 
กำหนดการ

กิจกรรมเปิดบ้าน RAMA KM และการสร้างเสริมสุขภาพ

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552 เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมกลาง ABC ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

เวลา กิจกรรม โดย
08.30 – 08.55 น. ลงทะเบียน คณะทำงานการจัดการความรู้
08.55 – 09.00 น. ประธานการจัดกิจกรรมกล่าวรายงาน ผศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์
09.00 – 09.10 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกล่าวเปิดงาน ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
09.10 – 12.30 น. (ห้อง A) การจัดการความรู้ :KM
09.10 – 09.50 น. โครงการแบ่งปันความรู้เพื่อการเป็นผู้ถ่ายทอดที่ดี คุณอรวรรณ ฤทธิ์เดช
09.50 – 10.30 น. การพัฒนา website และสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ของรามาธิบดี อ.นพ.ศักดา อาจองค์/อ.พิชญา ทองโพธิ์
10.30 – 10.45 น. พั ก รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ว่ า ง (ชมวีดิทัศน์ Rama Reality)
10.45 – 11.45 น. การจัดการความรู้ในระดับภาควิชาฯ ผศ.ปิยะ สมานคติวัฒน์
11.45 – 12.30 น. โครงการ BPR คุณมุกดาลักษณ์ บุญทรง
การพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอกของพยาบาล ผศ.ไสว นรสาร
Invasive Fungal Infection in Ramathibodi Hospital : A Ten-Year Autopsy Review ผศ.นพดล ลาภเจริญผล
(ห้อง B)การสร้างเสริมสุขภาพ
09.10 – 09.30 น. โครงสร้างและการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ
09.30 – 10.00 น. การสร้างเสริมสุขภาพกับการชี้นำสังคม รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
10.00 – 10.30 น. การจัดการความรู้ความรุนแรงในครอบครัว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

และนักสังคมสงเคราะห์

10.30 – 10.45 น. พั ก รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ว่ า ง (ชมวีดิทัศน์ Rama Reality)
10.45 – 11.15 น. ธาลัสซีเมียกับการสร้างเสริมสุขภาพ รศ.นพ.ธันยชัย สุระ และทีมงาน
11.15 – 12.00 น. การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร อ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน

อ.วิไล ตั้งปนิธานดี

12.00 – 12.30 น. Site Visit ลานดนตรี
12.30 – 13.30 น. พั ก รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ก ล า ง วั น
13.30-15.00 น. ผู้เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ห้อง A / ห้อง B )
(ห้อง A)แลกเปลี่ยนเรียนรู้(การจัดการความรู้ :KM)
13.30 - 13.45 น. นำเสนอแผนงานเครือข่ายที่ปรับตามข้อเสนอกรรมการกำกับทิศทาง ผศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์
13.45 - 14.00 น. แนวทางการจัดการความรู้ นพ.ธีระ วรธนารัตน์
14.00 - 14.30 น. ระดมสมองการจัดกิจกรรมตามแผนงานโดยผู้เข้าประชุมทุกท่าน คณะแพทย์ เครือข่าย กสพท.
(ห้อง B ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (การสร้างเสริมสุขภาพ)
13.30 - 13.45 น. นำเสนอแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ รศ.พญ.ธารทิพย์ ประณุทนรพาล
13.45 - 14.30 น. ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพโดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะแพทย์/ เครือข่าย กสพท.
13.30 - 14.30 น. Site Visit ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ,ศูนย์กีฬาและสโมสร,ศูนย์การพัฒนาเด็กปฐมวัย
14.30 – 14.45 น. พั ก รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ว่ า ง
14.45 – 15.00 น. สรุป และปิดงาน ผศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์/

Your browser may not support display of this image.ผศ.ปิยะ สมานคติวัฒน์