ข่าวประกาศ

ขอเชิญส่งผลงานด้านนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการ Dean's Innovation Awards

 
123
ขอเชิญส่งผลงานด้านนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการ Dean's Innovation Awards
by (-`๏'•ิ__•ิ`๏'-) (-`๏'•ิ__•ิ`๏'-) - Tuesday, 11 August 2009, 4:53 PM
 

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ Dean’s Innovation Awards ปี 2552

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2552 

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิเข้ารับรางวัล

1.             เป็นบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2.             เป็นผู้ริเริ่ม คิดค้นและสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย หรือรูปแบบบริการ 

            ใหม่ๆ   ด้วยแนวความคิดของตนเองเป็นคนแรก

3.             สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ ไม่เป็นการลอกเลียนแบบผู้อื่น

4.             สามารถนำสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย หรือรูปแบบการบริการนั้นๆ มาประยุกต์ใช้ในการ

           ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด

5.             มีความคงทนและสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เป็นระยะเวลานาน

 

สามารถขอรับแบบฟอร์มนำเสนอผลงาน และส่ง file  ผลงานพร้อมรูปภาพประกอบ

 ได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพงาน อาคารเรียนรวม ชั้น 6

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 2792,  2793