ข่าวประกาศ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนมีนาคม

 
Picture of ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนมีนาคม
by ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩ - Wednesday, 29 December 2010, 3:50 PM
 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 11.30-13.30 น.

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ณ บริเวณโถงหน้าห้องอารี  วัลยะเสวี เรื่อง E-Auction กรณี Emergency

เป็นการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีการทางระบบออนไลน์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังไม่เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเพียงแต่ได้รับความรู้จากวิทยากรคือ

คุณฉวีวรรณ  ลิ้มรัตนพันธ์ชัย สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 
คุณปิ่นไจน์  สว่างสุนทรเวทย์ หัวหน้างานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ซึ่งให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

df

          จากการประเมินผลพบว่า ด้านเนื้อหาได้รับความพึงพอใจร้อยละ 76.6

ด้านวิทยากรได้รับความพึงพอใจร้อยละ 84.4

ด้านเอกสารและสื่อประกอบได้รับความพึงพอใจร้อยละ 77.8

ด้านการประเมินกิจกรรมโดยรวมได้รับความพึงพอใจร้อยละ 55

พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพื่อ จะได้นำมาปรับปรุงในครั้งต่อไป

          หากท่านใดต้องการทราบรายละเอียดของ E-Auction กรณี Emergency สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ หมายเลขโทรศัพท์ 1873