ข่าวประกาศ

วันอาสาฬหบูชา

 
Picture of ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩
วันอาสาฬหบูชา
by ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩ - Thursday, 7 July 2011, 10:28 AM
 

asaha

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ หรือ
เดือน 8 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่ พระพุทธเจ้า ทรงประกาศ พระศาสนาครั้งแรก
โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นผลให้ เกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้น
ในพระพุทธศาสนา จนถือว่า เป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา (เทศน์กัณฑ์แรก) เนื้อหาว่าด้วย
ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ที่นำไปสู่การบรรลุนิพพาน ฤาษีโกณฑัญญะ
ได้บรรลุโสดาปัตติผล แล้วทูลขอบวชเป็นพระสาวกรูปแรก ที่เป็น ประจักษ์พยาน
ในการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ในบรรดาประเทศ
ที่นับถือพระพุทธศาสนา ที่ประกาศให้มี วันอาฬหบูชา และถือปฏิบัติมา
จนกระทั่งปัจจุบัน

วันอาสาฬหบูชาจัดเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะเป็นวัน
ที่พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์
วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ วันเพ็ญเดือน 8 (เดือนกรกฎาคม)
อาสาฬหบุชา ย่อมาจากคำว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาพระ
ในวันเพ็ญเดือน 8 ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็จะเลื่อนไปเป็น
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 หลัง

 
         วันนี้ในครั้งพุทธกาลกว่า 2500 ปีมาแล้ว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
กรุงพาราณสี ชื่อ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมีอริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ
4 ประการ ได้แก่

        1ทุกข์ ความไม่สบาย ไม่สบายใจ
        2สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
        3นิโรธ ความดับทุกข์
        4มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

        เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงวันอันเป็นมงคลนี้ ชาวพุทธทั่วทั้งประเทศจะทำบุญ
และรักษาศีล บางคนก็ไปวัดเพื่อถวายอาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์
และฟังพระธรรมเทศนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ โดยปกติวันอาสาฬหบูชา จะมีขึ้นก่อน
วันเข้าพรรษาหนึ่งวัน กล่าวคือ วันเข้าพรรษาจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ

1พุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์ที่วัด ในตอนเช้า

2ในตอนเย็น และค่ำ พระภิกษุ สามเณร ฆราวาสประชุม ร่วมกันที่หน้า
พระอุโบสถ หรือหน้าประสถูปเจดีย์ มือถือ ดอกไม้ธูปเทียน ยืนประนมมือสำรวมจิต
พระสงฆ์เป็นผู้ กล่าวนำบูชา จบแล้วทำประทักษิณ หรือเดินเวียนขวา
(เดินให้มือขวาเข้าหาสิ่งที่เราเคารพ ในกรณีนี้ก็คือเดินให้ มือขวาเข้าหาพระอุโบสถ
หรือพระสถูปเจดีย์

3ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน

ที่มาจาก : http://school.obec.go.th/watvalukaram/asahabucha.htm