Skip เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป

เข้าสู่ระบบในฐานะบุคคลทั่วไป

หากท่านต้องการ
เข้าสู่ระบบในฐานะ
บุคคลทั่วไป
โปรดใส่
username : km09
password : km09
Skip สถิติการใช้งาน

สถิติการใช้งาน

สถิติการเยี่ยมชม

" ชุมชน Online
วันนี้ 102 คน "
Start Date
01/05/50 Thailand Web Stat Thailand Web Stat

Skip ContentsSkip Course categoriesSkip บล๊อก..Hot&HotSkip ข่าวการศึกษาและเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษาและเทคโนโลยี

Skip ข่าว บันเทิง ทั่วไป

ข่าว บันเทิง ทั่วไป

Skip

qrcode

Skip

answerhealth
CMEjournal
ViolentFamily
d
Google PageRank Checker
Skip

Skip

free counters
Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
Skip

ข่าวประกาศ

Picture of ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩
Rama E-Learning
by ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩ - Thursday, 5 February 2015, 11:23 AM
  E-Learning RANS โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
http://rama4.mahidol.ac.th/nursing/tcu/index.php

E-Learning ของนักศึกษาแพทย์
http://elearning.ra.mahidol.ac.th/postgrad/

E-Learning ของแพทย์ระดับหลังปริญญา
http://elearning.ra.mahidol.ac.th/medstudent/
Picture of ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩
Productivity Talk 2014
by ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩ - Wednesday, 17 December 2014, 10:51 AM
 

เติมเต็มความคิด เติมชีวิตการทำงานให้เป็นสุข ด้วยธรรมะง่ายๆ

สามารถกดดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอได้ที่นี่ >>>> DOWNLOAD <<<<


Picture of guest09 ramakm
mop
by guest09 ramakm - Tuesday, 5 November 2013, 07:22 PM
  ล่าสุดกลุ่ม นิสิตจุฬาฯ สลายตัวที่แยกปทุมวันแล้ว จนท. เปิดการจราจรตามปกติ แต่รถสะสมมีปริมาณมากหนาแน่น
Picture of guest09 ramakm
mop
by guest09 ramakm - Tuesday, 5 November 2013, 07:21 PM
  ล่าสุดกลุ่ม นิสิตจุฬาฯ สลายตัวที่แยกปทุมวันแล้ว จนท. เปิดการจราจรตามปกติ แต่รถสะสมมีปริมาณมากหนาแน่น
Picture of ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนตุลาคม
by ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩ - Tuesday, 22 October 2013, 03:22 PM
  d
Picture of ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩
วันอาสาฬหบูชา
by ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩ - Thursday, 7 July 2011, 11:28 AM
 

asaha

วันอาสาฬหบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญ เดือนอาสาฬหะ หรือ
เดือน 8 เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่ พระพุทธเจ้า ทรงประกาศ พระศาสนาครั้งแรก
โดยแสดงปฐมเทศนา คือ ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นผลให้ เกิดมีพระสาวกรูปแรกขึ้น
ในพระพุทธศาสนา จนถือว่า เป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

พระพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา (เทศน์กัณฑ์แรก) เนื้อหาว่าด้วย
ทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ที่นำไปสู่การบรรลุนิพพาน ฤาษีโกณฑัญญะ
ได้บรรลุโสดาปัตติผล แล้วทูลขอบวชเป็นพระสาวกรูปแรก ที่เป็น ประจักษ์พยาน
ในการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ในบรรดาประเทศ
ที่นับถือพระพุทธศาสนา ที่ประกาศให้มี วันอาฬหบูชา และถือปฏิบัติมา
จนกระทั่งปัจจุบัน

วันอาสาฬหบูชาจัดเป็นวันที่สำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เพราะเป็นวัน
ที่พระรัตนตรัยอุบัติขึ้นในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์
วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ วันเพ็ญเดือน 8 (เดือนกรกฎาคม)
อาสาฬหบุชา ย่อมาจากคำว่า อาสาฬหบูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาพระ
ในวันเพ็ญเดือน 8 ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็จะเลื่อนไปเป็น
วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 หลัง

 
         วันนี้ในครั้งพุทธกาลกว่า 2500 ปีมาแล้ว เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แสดงปฐมเทศนา โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
กรุงพาราณสี ชื่อ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมีอริยสัจ 4 หรือความจริงอันประเสริฐ
4 ประการ ได้แก่

        1ทุกข์ ความไม่สบาย ไม่สบายใจ
        2สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์
        3นิโรธ ความดับทุกข์
        4มรรค ข้อปฎิบัติให้ถึงความดับทุกข์

        เพื่อเป็นการระลึกนึกถึงวันอันเป็นมงคลนี้ ชาวพุทธทั่วทั้งประเทศจะทำบุญ
และรักษาศีล บางคนก็ไปวัดเพื่อถวายอาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์
และฟังพระธรรมเทศนา เพื่อขัดเกลาจิตใจ โดยปกติวันอาสาฬหบูชา จะมีขึ้นก่อน
วันเข้าพรรษาหนึ่งวัน กล่าวคือ วันเข้าพรรษาจะตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ

1พุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญ ใส่บาตรและฟังเทศน์ที่วัด ในตอนเช้า

2ในตอนเย็น และค่ำ พระภิกษุ สามเณร ฆราวาสประชุม ร่วมกันที่หน้า
พระอุโบสถ หรือหน้าประสถูปเจดีย์ มือถือ ดอกไม้ธูปเทียน ยืนประนมมือสำรวมจิต
พระสงฆ์เป็นผู้ กล่าวนำบูชา จบแล้วทำประทักษิณ หรือเดินเวียนขวา
(เดินให้มือขวาเข้าหาสิ่งที่เราเคารพ ในกรณีนี้ก็คือเดินให้ มือขวาเข้าหาพระอุโบสถ
หรือพระสถูปเจดีย์

3ประดับธงชาติที่อาคารบ้านเรือน

ที่มาจาก : http://school.obec.go.th/watvalukaram/asahabucha.htm

Picture of ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩
KM DAY
by ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩ - Monday, 18 April 2011, 09:37 AM
 

kmday

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์ม <<คลิกที่นี่

Picture of ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩
ตำนานนางสงกรานต์
by ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩ - Thursday, 7 April 2011, 12:03 PM
 

ตามจารึกที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม[1] กล่าวตามพระบาลีฝ่ายรามัญว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเศรษฐีคนหนึ่ง รวยทรัพย์แต่อาภัพบุตร ตั้งบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุราที่มีบุตรสองคน วันหนึ่งนักเลงสุราต่อว่าเศรษฐีจนกระทั่งเศรษฐีน้อยใจ จึงได้บวงสรวงพระอาทิตย์ พระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐานอยู่กว่าสามปี ก็ไร้วี่แววที่จะมีบุตร อยู่มาวันหนึ่งพอถึงช่วงที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ เศรษฐีได้พาบริวารไปยังต้นไทรริมน้ำ พอถึงก็ได้เอาข้าวสารลงล้างในน้ำเจ็ดครั้ง แล้วหุงบูชาอธิษฐานขอบุตรกับรุกขเทวดาในต้นไทรนั้น รุกขเทวดาเห็นใจเศรษฐี จึงเหาะไปเฝ้าพระอินทร์ ไม่ช้าพระอินทร์ก็มีเมตตาประทานให้เทพบุตรองค์หนึ่งนาม "ธรรมบาล" ลงไปปฏิสนธิในครรภ์ภรรยาเศรษฐี ไม่ช้าก็คลอดออกมา เศรษฐีตั้งชื่อให้กุมารน้อยนี้ว่า ธรรมบาลกุมาร และได้ปลูกปราสาทไว้ใต้ต้นไทรให้กุมารนี้อยู่อาศัย

ต่อมาเมื่อธรรมบาลกุมารโตขึ้น ก็ได้เรียนรู้ซึ่งภาษานก และเรียนไตรเภทจบเมื่ออายุได้เจ็ดขวบ เขาได้เป็นอาจารย์บอกมงคลต่าง ๆ แก่คนทั้งหลาย อยู่มาวันหนึ่ง ท้าวกบิลพรหม ได้ลงมาถามปัญหากับธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ ถ้าธรรมบาลกุมารตอบได้ก็จะตัดเศียรบูชา แต่ถ้าตอบไม่ได้จะตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสีย ท้าวกบิลพรหมถามธรรมบาลกุมารว่า ตอนเช้าศรีอยู่ที่ไหน ตอนเที่ยงศรีอยู่ที่ไหน และตอนค่ำศรีอยู่ที่ไหน ทันใดนั้นธรรมบาลกุมารจึงขอผัดผ่อนกับท้าวกบิลพรหมเป็นเวลา 7 วัน

ทางธรรมบาลกุมารก็พยายามคิดค้นหาคำตอบ ล่วงเข้าวันที่ 6 ธรรมบาลกุมารก็ลงจากปราสาทมานอนอยู่ใต้ต้นตาล เขาคิดว่า ขอตายในที่ลับยังดีกว่าไปตายด้วยอาญาท้าวกบิลพรหม บังเอิญบนต้นไม้มีนกอินทรี 2 ตัวผัวเมียเกาะทำรังอยู่ นางนกอินทรีถามสามีว่า พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารแห่งใด สามีตอบนางนกว่า เราจะไปกินศพธรรมบาลกุมาร ซึ่งท้าวกบิลพรหมจะฆ่าเสีย ด้วยแก้ปัญหาไม่ได้ นางนกจึงถามว่า คำถามที่ท้าวกบิลพรหมถามคืออะไร สามีก็เล่าให้ฟัง ซึ่งนางนกก็ไม่สามารถตอบได้ สามีจึงเฉลยว่า ตอนเช้า ศรีจะอยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุก ๆ เช้า ตอนเที่ยง ศรีจะอยู่ที่อก คนจึงเอาเครื่องหอมประพรมที่อก ส่วนตอนเย็น ศรีจะอยู่ที่เท้า คนจึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน ธรรมบาลกุมารก็ได้ทราบเรื่องที่นกอินทรีคุยกันตลอด จึงจดจำไว้

ครั้นรุ่งขึ้น ท้าวกบิลพรหมก็มาตามสัญญาที่ให้ไว้ทุกประการ ธรรมบาลกุมารจึงนำคำตอบที่ได้ยินจากนกไปตอบกับท้าวกบิลพรหม ท้าวกบิลพรหมจึงตรัสเรียกธิดาทั้งเจ็ดอันเป็นบาทบาจาริกาพระอินทร์มาประชุมพร้อมกัน แล้วบอกว่า เราจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมาร ถ้าจะตั้งไว้ยังแผ่นดิน ไฟก็จะไหม้โลก ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศ ฝนก็จะแล้ง ถ้าจะทิ้งในมหาสมุทร น้ำก็จะแห้ง จึงให้ธิดาทั้งเจ็ดนำพานมารองรับ แล้วก็ตัดเศียรให้นางทุงษะ ผู้เป็นธิดาองค์โต จากนั้นนางทุงษะก็อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมเวียนขวารอบเขาพระสุเมรุ 60 นาที แล้วเก็บรักษาไว้ในถ้ำคันธุลี ในเขาไกรลาศ

จากนั้นมาทุก ๆ 1 ปี ธิดาของท้าวกบิลพรหมทั้ง 7 ก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่อัญเชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมแห่ไปรอบเขาพระสุเมรุ เป็นเวลา 60 นาที แล้วประดิษฐานตามเดิม ในแต่ละปีนางสงกรานต์แต่ละนางจะทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนกันตามวันมหาสงกรานต์ ดังนี้

 1. ถ้าวันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม ทุงษะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จมาบนหลังครุฑ
 2. ถ้าวันจันทร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม โคราคะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดา ภักษาหารเตลัง (น้ำมัน) พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จมาบนหลังพยัคฆ์ (เสือ)
 3. ถ้าวันอังคารเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม รากษสเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนู เสด็จมาบนหลังวราหะ (หมู)
 4. ถ้าวันพุธเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม มณฑาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจำปา อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย พระหัตถ์ขวาทรงเข็ม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จมาบนหลังคัทรภะ (ลา)
 5. ถ้าวันพฤหัสบดีเป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม กิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จมาบนหลังคชสาร (ช้าง)
 6. ถ้าวันศุกร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำ พระหัตถ์ขวาทรงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จมาบนหลังมหิงสา (ควาย)
 7. ถ้าวันเสาร์เป็นวันมหาสงกรานต์ นางสงกรานต์นาม มโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จมาบนหลังมยุรา (นกยูง)

สำหรับความเชื่อทางล้านนานั้นจะมีว่า

 1. วันอาทิตย์ ชื่อ นางแพงศรี
 2. วันจันทร์ ชื่อ นางมโนรา
 3. วันอังคาร ชื่อ นางรากษสเทวี
 4. วันพุธ ชื่อ นางมันทะ
 5. วันพฤหัส ชื่อ นากัญญาเทพ
 6. วันศุกร์ ชื่อ นางริญโท
 7. วันเสาร์ ชื่อ นางสามาเทวี

ที่มา  http://th.

Read the rest of this topic (3875 words)...

Picture of Admin master
ฐานข้อมูลปลาบู่มหิดล
by Admin master - Thursday, 24 March 2011, 04:42 PM
 

ข้อมูลใหม่นี้เป็นข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ปลาบู่มหิดล ซึ่งสามารถจะหาอ่านได้จากวารสารของสภาคณาจารย์ มหาลัยมหิดล,สมาคมศิษย์เก่ามหาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งจากวารสารของคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล

ดังนั้นข้อมูลใน KM จะเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนขยายเนื้อหาที่ลงในวารสารข้างต้นสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องปลาบู่มหิดลโดยข้อมูลใหม่นี้ จะเน้นในเรื่องปลาบู่มหิดลในประเทศไทยที่มีชื่อว่า Mahidolia mystacina และ Mahidolia normani ซึ่งจัดเป็นสัตว์คุ้มครองอันดับที่ 49

http://kukr.lib.ku.ac.th/Fulltext/KU0022016.pdf

Mahidolia mystacina

Scientific classification

Kingdom:

Animalia

Phylum:

Chordata

Class:

Actinopterygii

Order:

Perciformes

Family:

Gobiidae

Genus:

Mahidolia

Species:

M. mystacina

ศุภกฤต โสภิกุล

Picture of ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩
สวัสดีปีใหม่
by ۩۞۩สมทัศน์ มั่นคง۩۞۩ - Wednesday, 29 December 2010, 03:51 PM
 

สวัสดีปีใหม่2011